ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΜΠ)

Ως ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) χαρακτηρίζεται ο εξοπλισμός, του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση αυτών, όταν λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000V AC ή έως 1500V DC. Με βάση την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία ο ΗΗΕ χωρίζεται σε 10 κατηγορίες. Οι ΦΒ αντιστροφείς ανήκουν στην 9η κατηγορία που ονομάζεται «Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου».

Ο ΗΗΕ θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του αρ. 2 στοιχείο (α) της 50910/2003 ΚΥΑ και την §4 του άρ.2 του Ν. 2939/2001 και πρέπει να ανακυκλώνεται, τόσο για την ανάκτηση χρησίμων υλικών, όσο κυρίως για την ορθή διαχείριση τυχόν επικίνδυνων ουσιών που ενδεχομένως περιέχει.

Για το σκοπό αυτό η νομοθεσία απαιτεί την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ σε πιστοποιημένες μονάδες και επιβάλει στους «Παραγωγούς Η.Η.Ε.», δηλαδή σε όσους κατασκευάζουν, εισάγουν και γενικά σε όσους διαθέτουν προϊόντα Η.Η.Ε. στην Ελληνική Αγορά, την υποχρέωση συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ. Οι αναφερόμενες ενέργειες αποκαλούνται «Εναλλακτική Διαχείριση».

Οι Παραγωγοί ΗΗΕ έχουν τη δυνατότητα, είτε να οργανώνουν δικά τους «Ατομικά Συστήματα», είτε να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

Η συμμόρφωση με τη σχετική Νομοθεσία πιστοποιείται με την εγγραφή των Παραγωγών ΗΗΕ στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και η κατοχή Αριθμού Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ), που ανανεώνεται κάθε τρίμηνο. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά, καθώς και για τη συμμετοχή του Παραγωγού σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Οι διακινητές και όλα τα πρόσωπα στην αλυσίδα εφοδιασμού της αγοράς δεν επιτρέπεται να προωθούν προϊόντα που προέρχονται απο παραγωγούς που δεν εντάσσονται στο ΕΜΠΑ.

Η DATA VENIA είναι εγγεγραμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών με ΑΜΠ 1910.